http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Sesje Rady Miejskiej - video


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  12-10-2018 | 10:51
data ostatniej modyfikacji:  12-10-2018 | 10:51
zapytanie ofertowe 12.10.2018

                                                                                                                    Ulanów , 12.10.2018r.

 

I. 270.153.2018                                                                                                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZROU INWESTORSKIEGO

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1579 ze zm.) z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 tyś. EURO.

 

I.                    Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

 

Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5,  37-410 Ulanów,

Tel. (015) 8763041

Fax. (015) 8763043

e-mail: miasto@ulanow.iap.pl

II.                  Tryb: Zamawiający – Gmina i Miasto Ulanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia ofertowego realizowanego na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej III, Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

III.                Opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych”

 Opis przedmiotu zamówienia:

Instalacje fotowoltaiczne montowane będą na obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Ulanów. Zakres prac w ramach zadania: „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych” :

 

Adresy obiektów i moc instalacji:

1.      Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 22,4 kWp

2.      Ulanów, ul. 3 Maja 19, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 28 kWp

3.      Ulanów, ul. Tadeusza Buli 8, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 24,92 kWp

4.      Ulanów, ul. Tadeusza Buli 3, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 39,76 kWp

5.      Ulanów, ul. Bieliniecka, 37-410 Ulanów (Stadion Miejski – budynek szatni), Moc instalacji 7,56 kWp

6.      Bieliny, ul. Św. Wojciecha 6, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 22,4 kWp

7.      Kurzyna Średnia 35a, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 35 kWp

8.      Dąbrówka 15e, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 7 kWp

9.      Wólka Tanewska, ul. Główna 61, 37-410 Ulanów, Moc instalacji 12,8 kWp

 

IV.                Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:

a)      Kontrolę zgodności realizacji zamówienia z dokumentacją przetargową, z projektem budowlanym, zgodności z umową zawartą z Wykonawcą montażu instalacji, a także z przyjętym harmonogramem rzeczowo- finansowym.

b)      Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji zamówienia w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz informowanie zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.

c)      Sprawdzanie jakości wykonywanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/ lub niedopuszczalnych do zastosowania.

d)     Kontrolowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych.

e)      Kontrola terminowości realizacji projektu.

f)       Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń, itp.

g)      Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiającym i wykonawcą prac montażowych instalacji.

h)      Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu.

i)        Uczestnictwo w próbkach i odbiorze technicyzm instalacji, urządzeń technicznych.

j)        Potwierdzenie faktycznie wykonywanych prac,

k)      Stwierdzenie zakończenia prac montażowych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

l)        Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę prac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru;

m)    Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych;

n)      Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień,

o)      Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji;

p)      Udział w odbiorze końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową;

q)      Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania;

r)       Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

s)       Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi.

 

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanymi, w tym w szczególności wynikającymi z obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacji projektowej.

 

V.                  Kod CPV:

71520000-9 usługi nadzoru budowlanego

      

VI.                Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy- w dniu przekazania terenu budowy wraz z całą dokumentacją projektową.

Termin wykonania zamówienia: 20.02.2019r. a także uczestnictwo w przeglądach okresowych  w czasie trwania gwarancji i w przeglądzie pogwarancyjnym.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową potwierdzony protokołem końcowym odbioru oraz złożenie wymaganej dokumentacji powykonawczej uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz odbiór gwarancyjny.

VII.              Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

A)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna) do nadzoru nad realizacją zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą.

B)    Posiadania wiedzy i doświadczenia- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad realizacją  (w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przynajmniej jednego zamówienia obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem instalacji do sieci  (minimalna moc instalacji 10 kWp).

VIII.            Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wymienione dokumenty powinny być złożone wraz z ofertą w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

A)    Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa. (załącznik nr 2)

B)    Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3).

C)    Wykaz zamówień wykonanych przez wykonawcę (załącznik nr 4).

D)    Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 5).

IX.                Kryteria oceny ofert: cena.

X.                  Miejsce i termin składania ofert: oferta może zostać przesłana pocztą lub złożona w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rynek 5, 37- 410 Ulanów, sekretariat – pokój nr 9 do dnia 23.10.2018r.

XI.                Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania z wykonawcami:

Adam Martyna- inspektor ds. zamówień publicznych, tel. (015) 8763041, fax. (015) 8763053, e-mail: miasto@ulanow.iap.pl

XII.              Postanowienia umowy: zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zamówienia.

XIII.            Załączniki:

1.      Formularz oferty.

2.      Oświadczenie o osobach, które będą uczestniczyć w postępowaniu

3.      Wykaz osób.

4.      Wykaz zamówień wykonanych przez wykonawcę.

5.      Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

6.      Projekt umowy.

Załącznik nr 7 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

files/fck/563/file/iNSPRKTOR_oZE/Zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc

files/fck/563/file/iNSPRKTOR_oZE/Zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.doc

files/fck/563/file/iNSPRKTOR_oZE/Zalacznik_nr_3.doc

files/fck/563/file/iNSPRKTOR_oZE/zalacznk_nr_4_i_5_do_zapytania_ofertowego.doc

files/fck/563/file/iNSPRKTOR_oZE/Zalacznik_nr_6_projekt_umowy.doc

files/fck/563/file/iNSPRKTOR_oZE/Zalacznik_nr_7_OGOLNA_KLAUZULA_INFORMACYJNA.doc

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska