http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo


 
Budżet, Sprawozdania 
URZĄD
 
data publikacji:  04-01-2010 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2010 | 13:55
Projekt budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2010 rok 04.01.2010
 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 Projekt

Nr …………./……………

RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE

Z DNIA………………………………Na podstawie art.212 ust.1 i 2,art.214, art.215,art. 219 ust.3, art.222 ust.1,art.135 ust.1,ust.3 i 4,art.237 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Dz.U.Nr 157,poz.1240, w związku z art.121 ust.5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r, przepisy wprowadzające Dz.U.Nr 157 poz.1241, oraz art. 18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d ,pkt 10, ustawy z dnia 08 marca 1990 rok o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r z póz.zm./
Rada Miejska w Ulanowie uchwala co następuje


§ 1
Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 21.308.746 zł, w tym:

1.dochody bieżące - 16.807.535 zł

2.dochody majątkowe – 4.501.211 zł


Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział


Wyszczególnienie


Kwota w zł.

020

Leśnictwo

a) dochody bieżące - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

b) dochody majątkowe – sprzedaż drewna


27.000.-

2.000.-

25.000.-


600

Transport i Łączność

a)dochody majątkowe-dotacja rozwojowa projekt „Przebudowa ciągu dróg gminnych…”RPO

b)dochody majątkowe-dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi w ramach Narodowego Projektu Przebudowy Dróg Lokalnych

682.936.-


324.236.-

358.700.-

.

700

Gospodarka Mieszkaniowa

a) dochody bieżące – w tym:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

- wpływy z czynszu najmu (lokale)

- wpływy z odsetek

b)dochody majątkowe:

- wpływy za sprzedaży działek

116.200.-

16.200.-

6.000.-

10.000.-

200.-

100.000.-

100.000.-

750

Administracja publiczna

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- dochody bieżące – w tym:

- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń

- wpływy z różnych opłat – ogrzewanie budynków

administracyjnych

98.594.-

63.337.-257.-


35.000.-

30.000.-

5.000.-

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

1.400.-


1.400.-756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- dochody bieżące - w tym:

- podatek od działalności gosp.osób fizycznych opłacanej w formie kart podatkowej

- podatek od nieruchomości osób prawnych

- podatek rolny osób prawnych

- podatek leśny osób prawnych

- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych

- podatek od nieruchomości osób fizycznych

- podatek rolny osób fizycznych

- podatek leśny osób fizycznych

- podatek od środków transportowych osób fizycznych

- podatek od spadków i darowizn

- wpływy z opłaty targowej

- podatek od czynności cywilno-prawnych

- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż

alkoholu

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- udział w podatku dochodowym od osób prawnyc

2.530.540.-2.530.540.-

2.000.-


320.000.-

7.000.-

83.000.-

500.-

300.000.-

190.000.-

17.900.-

70.000.-

8.000.-

6.000.-

40.000.-

3.000.-

22.000.-

80.000.-


1.375.140.-

6.000.-

758

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część równoważąca subwencji ogólnej

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych


11.341.641.-

5.803.149.-

5.185.649.-

342.843.-

10.000.-

801

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące – w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola

- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin PERON

- wpływy z czynszu najmu autobusu

- dochody majątkowe- w tym:

- dotacja rozwojowa,projekt „Remont budynku Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej” RPO

641.570.-

107.110.-

75.000.-

2.110.-

30.000.-

534.460.-

534.460.-

852

Pomoc Społeczna

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin


2.710.050.-


2.445.930.-


264.120.-

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- dochody majątkowe-dotacja rozwojowa, projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kurzynie….”RPO

- dochody majątkowe-dotacja rozwojowa, projekt „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dąbrowica i Zwolaki” PROW

2.858.815.-


1.186.113.-

1.672.702.-

921

Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody majątkowe –dotacja rozwojowa, projekt „Budynek usług kultury-Dom Ludowy w Bielińcu” PROW


300.000.-


300.000.-

RAZEM


21.308.746.-

§ 2Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetowych w wysokości 27.405.176 zł, w tym:

1.wydatki bieżące - 14.525.860 zł

2.wydatki majątkowe – 12.879.316 zł


Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział


Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

01001008

01030


Rolnictwo i Łowiectwo


Melioracje wodne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Izby rolnicze

1.Wydatki bieżące

a) dotacja podmiotowa

14.000.-


10.000.--

10.000.-

10.000.-

10.000.-


4.000.-.

4.000.-

4.000.-

02002001

Leśnictwo


Gospodarka leśna

1.Wydatki bieżące

a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.500.-


13.500.--

13.500.-

13.500.-

3.000.-

10.500.-

400
40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę


Dostarczanie wody

1.Wydatki bieżące

a) dotacja przedmiotowa dla ZUK

2. Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST

243.600.-243.600.-

93.600.-

93.600.-

150.000.-

150.000.-


0.-

60060014
60016

Transport i Łączność


Drogi publiczne –powiatowe

1.Wydatki majątkowe

a)inwestycje i zakupy inwestycyjne


Drogi publiczne gminne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań JST

2.004.848.-


1.301.-

1.301.-

1.301.-


2.003.547.-

285.599.-

285.599.-

285.599.-

1.717.948-.

1.717.948.-

648.473.-


7007000570095

Gospodarka mieszkaniowa


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST


Pozostała działalność

1.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne


1.127.000.-


127.000.-

27.000.-

27.000.-

10.000.-

17.000.-

100.000-.

100.000.-

0.-
1.000.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

71071004


71014
71035

Działalność usługowa


Plany zagospodarowania przestrzennego

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, budżetowych tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Cmentarze

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


50.000.-

30.000.-

30.000.-

30.000.-

20.000.-

10.000.-


10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

72072095

Informatyka


Pozostała działalność

1.Wydatki majątkowe

a)inwestycje i zakupy inwestycyjne

23.552.-


23.552.-

23.552.-

23.552.-

75075011

75022


75023
75075

Administracja publiczna


Urzędy Wojewódzkie

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne


Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań1.900.000.-


160.000.-

160.000-.

160.000.-

160.000.-


90.000.-

90.000.-

15.000.-

15.000.-

75.000.-


1.600.000.-

1.585.000.-

1.585.000.-

1.295.000.-

290.000.-

15.000.-

15.000.-


50.000.-


50.000.-

50.000.-

50.000.-

751

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrona Prawa oraz sądownictwa

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


1.400.-


1.400.-

1.400.-

1.200.-

200.-

75475412
75421


Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne


Zarządzanie kryzysowe

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


1.956.000.-1.950.000.-

150.000.-

150.000.-

50.300.-

99.700.-

1.800.000.-

1.800.000.-


6.000.-

6.000.-

6.000.-

6.000.-

756

75647

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem


Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


53.000.-
53.000.-


53.000.-

53.000.-

36.000.-

17.000.-

75775702

Obsługa długu publicznego


Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.Wydatki bieżące

a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego45.000.-


45.000.-


45.000.-

45.000.-


75875818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań274.051.-


274.051.-

274.051.-

274.051.-

274.051.-

274.051.-


801


80101801038010480110
80113


80114


80146
80148


Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych


Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Przedszkola

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Gimnazja

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5,ust.1,pkt2 i3, w części związanej z realizacją zadań JST


Dowożenie uczniów do szkół

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Stołówki szkolne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń


8.122.515.-

4.176.000.-

4.176.000.-

3.991.700.-

3.566.000.-

425.700.-

184.300.-


274.000.-

274.000.-

260.000.-

255.500.-

4.500.-

14.000.-


660.000.-

660.000.-

637.000.-

533.000.-

104.000.-

23.000.-


2.343.515.-

1.580.000.-

1.501.800.-

1.317.700.-

184.100.-

78.200.-

763.515.-

763.515.-


763.515.-95.000.-

95.000.-

95.000.-

6.000.-

89.000.-


260.000.-

260.000-.

259.500.-

235.000.-

24.500.-

500.-

15.000.-

15.000.-

15.000.-

15.000.-

299.000.-

299.000-.

297.000.-

270.500.-

26.500.-

2.000.-

851


85153

85154

Ochrona Zdrowia

Zwalczanie narkomanii

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


80.000.-

2.000.-

2.000-.

2.000.-

2.000.-


78.000.-

78.000.-

75.000.-

15.000.-

60.000.-

3.000.-

85285212
8521385214

8521585216
8521985295

Pomoc społeczna


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1.Wydatki bieżące

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Dodatki mieszkaniowe

1.Wydatki bieżące

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zasiłki stałe

1.Wydatki bieżące

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Ośrodki Pomocy Społecznej

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Pozostała działalność

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


2.941.050.-


2.444.000.-


2.444.000.-

93.800.-

74.424.-

19.376.-

2.350.200.-


14.350.-14.350.-


14.350.-


125.000.-


125.000.-

125.000.-


15.000.-

15.000.-

15.000.-

122.700.-

122.700.-

122.700.-


175.000.-

175.000.-

173.000.-

168.743.-

4.257.-

2.000.-


45.000.-

45.000-.

2.000.-

2.000.-

43.000.-

85485401


85415

Edukacyjna opieka wychowawcza


Świetlice szkolne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych


Pomoc materialna dla uczniów

1.Wydatki bieżące

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

135.000.-


125.000.-

125.000.-

117.200.-

117.200.-

7.800.-


10.000.-

10.000.-

10.000.-90090001

90003

90004

9001190015

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.Wydatki bieżące

a) dotacja przedmiotowa dla ZUK

2. Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST


Oczyszczanie miast i wsi

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Utrzymanie zieleni w miastach

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Fundusz Ochrony Środowiska

1.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST


Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań JST

6.465.660.-

4.964.660.-

64.660.-

64.660.-4.900.000.-

4.900.000.-

1.742.392.-58.000.-

58.000.-

58.000.-

58.000.-


45.000.-

45.000.-

45.000.-

45.000.-


1.058.000.-

1.058.000.-

1.058.000.-

0.-
340.000.-

290.000.-

290.000.-

290.000.-

50.000.-

50.000.-

0.-

921


9210992116
92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) dotacja podmiotowa dla GCK

2.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST


Biblioteki

1.Wydatki bieżące

a) dotacja podmiotowa dla bibliotek


Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.Wydatki bieżące

a) dotacja celowa na konserwację zabytków

1.755.000.-

1.530.000.-

330.000.-

50.000.-

50.000.-

280.000.-

1.200.000.-

1.200.000.-

0.-
165.000.-

165.000.-

165.000.-


60.000.-

60.000.-

60.000.-


926


92601


92605

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

1.Wydatki majątkowe

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.Wydatki bieżące

a) dotacja celowa


200.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

0.-100.000.-

100.000-.

100.000.-

RAZEM

27.405.176.-


§ 3

Uchwala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 6.096.430 zł.

Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 6.096.430 zł , ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.§ 4


Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.421.430 zł§ 5

Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 325.000 zł

Kwoty planowanych przychodów i rozchodów na 2010 r przedstawia poniższa tabela:
WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

Przychody budżetu

w tym:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952)


6.421.430.-


6.421.430.-WYSZCZEGÓLNIENIE


KWOTA

Rozchody budżetu

w tym:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów (§ 992)

z tego:

- pożyczki w WFOŚr i GW

- spłata zaciągniętych kredytów

325.000


325.000125.000

200.000
§ 6

Uchwala się limity:

1.dla zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów , na kwotę 325.000 zł

2.dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 6.096.430 zł

3.dla zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, na kwotę 300.000 zł.
§ 7

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 325.000 zł.
§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1% wydatków budżetu w kwocie 274.051 zł.
§ 9

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 230.600 zł,oraz plan wydatków ,które będą nimi finansowane, w wysokości 230.600 zł. Zgodnie z poniższą tabelą:Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zespół Szkół w Ulanowie

106.000

106.000

Zespół Szkół w Kurzynie Średniej

63.400

63.400

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach

35.300

35.300

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej

24.900

24.900

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

500

500

Przedszkole Ulanów

500

500

RAZEM

230.600

230.600

§ 10

Uchwala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:

1.Plan przychodów -960.000.- w tym:

Dotacja -158.260.-

2.Plan kosztów -960.000.-§11


Uchwala się planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w poniższej tabeli:Lp.


Wyszczególnienie


Kwota

1.

Stan środków na początku roku

10.000.-

2.

PRZYCHODY

35.000.-


z tego:

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska


35.000.-

RAZEM 2 + 1

45.000.-

3.

WYDATKI

W tym: wydatki bieżące

45.000.-

45.000.

§12

1.Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie 2.510.667 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł


750

Administracja publiczna

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej


63.337

63.337751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie


1.4001.400

852

Pomoc społeczna

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.445.930


2.444.0001.930
Razem


2.510.667


WYDATKI

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota


750

75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane63.337.-


63.337.-

63.337.-

63.337.-

63.337.-


751

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

1.Wydatki bieżące

a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane


1.400.-

1.400.-

1.400.-

1.200.-


852

85212
85213
Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1.Wydatki bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych, tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne


2.445.930.-

2.444.000.-


2.444.000.-

2.444.000.-

74.424.-


1.930.-


1.930.-

1.930.-

1.930.-Razem

2.510.667§ 13  1. Uchwala się wydatki w kwocie 1.301 zł ,zgodnie z zawartą Umową w dn.09.07.2009 r o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa Dróg Powiatowych Jarocin –Ulanów –Rudnik”


  1. Uchwala się wydatki w kwocie 23.552 zł na projekt „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”,realizowany na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.


§ 14


Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.000 zł oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 2.000 zł.


§ 15


Uchwala się kwotę 173.666 zł do dyspozycji sołectw, w ramach Funduszu sołeckiego.

Wysokość kwot przewidzianych do dyspozycji poszczególnych sołectw oraz zakres zadań, jakie będą mogły być realizowane w ramach tych środków, przedstawia poniższa tabela:


Lp

Sołectwo

Zadanie

dział

rozdział

kwota

1

Bieliny

- Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu

801

80104

2 000 zł

- Wykonanie w parku dużej krytej altany

900

90004

10 000 zł

- Remont remizy OSP

754

75412

7 185 zł

 

 

 

19 185 zł

2

Bieliniec

- Remont drogi gminnej Nr 602832R

600

60016

6 000 zł

- Wykonanie zadaszenia nad podłogą taneczną

921

92109

7 315 zł


 


13 315 zł

3

Bukowina

- Zakup urządzeń chłodniczych i budowa chłodni

921

92109

10 303 zł

przy Domu Ludowym

 


 

 

 

 

10 303 zł

4

Borki

- Wykonanie bramy wjazdowej na teren Domu Ludowego

921

92109

5 000 zł

- Remont budynku

 

92109

4 746 zł


 


9 746 zł

5

Dąbrowica

- Remont remizy OSP

754

75412

11 684 zł

 

 

 

11 684 zł

6

Dąbrówka

- Montaż 2 lamp ośw. ulicznego

900

90015

2 000 zł

- Budowa chodnika

600

60016

4 000 zł

- Remont drogi gminnej

600

60016

12 552 zł


 


18 552 zł

7

Glinianka

- Remont kapliczki

921

92120

10 000 zł

- Opracowanie projektu budowy szatni dla LZS

926

92601

3 583 zł

 

 

 

13 583 zł

8

Huta Deręgowska

- Przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego

926

92601

17 535 zł


 


17 535 zł

9

Kurzyna Mała

- Budowa chodnika

600

60016

10 000 zł

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

900

90015

2 432 zł

 

 

 

12 432 zł

10

Kurzyna Średnia

- Uporządkowanie i utwardzenie działki

900

90003

4 000 zł

- Zakup i montaż 4 szt. Ławek

900

90003

3 000 zł

- Zakup i montaż hydrantu PPOŻ

754

75412

3 000 zł

- Zakup drzewek ozdobnych

900

90004

840 zł


 


10 840 zł

11

Kurzyna Wielka

- Wykończenie i wyposażenie pomieszczenia chłodni

921

92109

9 267 zł

w budynku Świetlicy Wiejskiej

 


 

 

 

 

9 267 zł

12

Wólka Bielińska

- Podłączenie wody oraz wykonanie łazienek i ubikacji

921

92109

8 039 zł

przy budynku Świetlicy Wiejskiej

 


 


 


8 039 zł

13

Wólka Tanewska

- Projekt Kanalizacji sanitarnej prz ul.Głównej

900

90001

4 000 zł

- Oswietlenie uliczne ul. Cegielniana i Wymysłów

900

90015

5 000 zł

- Remont ulicy Strumieniowej

600

60016

7 185 zł

- Zakup przepustów na drogi gminne

600

60016

2 000 zł

- Dofinansowanie LZS

926

92605

1 000 zł

 

 

 

19 185 zł

RAZEM

 

 

173 666 zł§ 16


Uchwala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 158.260,00 zł / do 1m3 wody dla gosp.domowych 0,52 zł -180.000 x 0,52 =93.600, oraz 1 m3 ścieków dla gosp.domowych 0,61 zł - 106.000 x 0,61 = 64.660/ , dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 445.000,-/dotacja podmiotowa dla GCK -280.000, oraz dla bibliotek -165.000 zł / oraz dotacje celowe ,na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 160.000,00 zł /na konserwację zabytków 60.000 zł,na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-100.000 zł/. Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.


§ 17

Limity wydatków,związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 18


  1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza, na kwotę 300.000 zł.

  2. Ustala się kwotę 300.000 zł do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 19


Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1.dokonywania zmian w planach wydatków bieżących, w tym planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.

2.zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 300.000 zł

3. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.««« powrót
 
 


Interaktywna Polska