http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo


 
Budżet, Sprawozdania 
URZĄD
 
data publikacji:  06-10-2009 | 12:07
data ostatniej modyfikacji:  06-10-2009 | 12:07
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2009 roku 06.10.2009

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie

za I półrocze 2009 roku.


Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 24 lutego 2009r.

Uchwalone dochody budżetu Gminy wynosiły 22.582.696 zł. W toku realizacji budżetu w I półroczu, plan dochodów został zwiększony o kwotę 522.553,00 zł.

Zmiany w planie dochodów, dokonane w analizowanym półroczu, dotyczyły następujących tytułów:

- Zwiększenie subwencji oświatowej – 10.473,00 zł

- Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – 53.321,00 zł

- Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne – 326.215,00 zł

- Dochody własne – 132.544,00 zł


Plan dochodów po zmianach, wynosił na 30.06.2009r. - 23.105.249,00 zł

Wykonanie dochodów na 30.06.2009r. Wyniosło 9.759.587,25 zł tj. 42,24 %


Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 62.396,00 zł Wykonanie – 30.395,86 zł 49 %


z tego:

- Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

plan – 30.396,00 zł wykonanie – 30.395,86 zł 100 %

- dotacja na remont drogi rolniczej

plan – 32.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Środki zostaną przekazane w II półroczu.


Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 55.000,00 zł Wykonanie – 15.953,52 zł 29 %

Z tego:

- Dochody za sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Ulanowa

plan – 53.000,00 zł wykonanie – 14.488,77 zł 27,34 %

- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

plan – 2.000,00 zł wykonanie – 1.464,75 zł 73,24 %

Dochody te otrzymujemy od Starostwa.


Dział 600 – Transport i Łączność

Plan – 1.458.392,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki powyższe pozyskamy z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w ramach Programu RPO


Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 145.800,00 zł Wykonanie – 138.876,82 zł 95,25 %

Z tego:

- użytkowanie wieczyste działek

plan – 5.000,00 zł wykonanie – 5.760,39 zł 115,21 %

- wpływy z czynszu najmu lokali komunalnych

plan – 9.000,00 zł wykonanie – 5.227,71 zł 58,09 %

- dzierżawa gruntów

plan – 5.000,00 zł wykonanie – 169,75 zł 3,4 %

- sprzedaż działek i budynków

plan – 126.600,00 zł wykonanie – 127.695,40 zł 100,87 %

Sprzedano 2 działki budowlane w Ulanowie, 1 działkę budowlaną w Wólce Tanewskiej oraz budynek Agronomówki w Bielinach.

- wpływy z odsetek

plan – 200,00 zł wykonanie – 23,57 zł 11,79 %


Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 83.015,00 zł Wykonanie – 59.678,03 zł 71,89 %

Z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan – 63.152,00 zł wykonanie – 34.006,00 zł 53,85 %

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% z tytułu należnej prowizji od dowodów osobistych

plan – 500,00 zł wykonanie – 280,50 zł 56,10 %

- dochody z czynszów najmu lokali

plan – 2.000,00 zł wykonanie – 736,00 zł 36,80 %

Czynsz za wynajem garaży.

- dochody z dzierżawy budynków

plan – 15.000,00 zł wykonanie – 21.405,15 zł 142,7 %

Dochody powyższe stanowią środki z opłat przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna, Telefonia Cyfrowa

- opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń

plan – 2.000,00 zł wykonanie – 2.887,78 zł 144,39 %

- dotacja na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Lekarskiej

plan – 363,00 zł wykonania – 362,60 zł 100 %


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan – 73.189,00 zł Wykonanie – 72.454,00 zł 98,9 %


z tego:

- dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan – 1.200,00 zł wykonanie – 600,00 zł 50 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Burmistrza Gminy i Miasta oraz uzupełniających na radnego w miejscowości Kurzyna

plan – 45.666,00 zł wykonanie – 45.666,00 zł 100 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan – 26.323,00 zł wykonanie – 26.188,00 zł 99,49 %


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 15.000,00 zł Wykonania – 0,00 zł

Środki powyższe otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.


Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan – 2.849.080,00 zł Wykonanie – 1.428.156,92 zł 50,13 %


Na dochody powyższe składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny i od środków transportu oraz osób fizycznych i prawnych,

- podatki otrzymywane z Urzędu Skarbowego ( od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych),

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- wpływy z opłaty targowej i skarbowej

z tego:

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Plan – 320.000,00 zł Wykonanie – 169.031,49 zł 53 %

Dochody należnego podatku wpływają głównie :

- PGE Dystrybucja Rzeszów - 146 991,00 zł

- Gminna Spódzielnia „ SCh” Ulanów - 61 548,00 zł

- Karpacki Operator Systemu Dystrybuc - 46 381,00 zł

oraz od mniejszych 25 podatników.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na 30.06.2009r. wynoszą 30.121,00 zł dotyczą one :

1. Przedsiębiorstwo Handlowe „ DUET” - 14.939.00 zł

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEXIM” - 4.132.00 zł

3. Spółka z o.o. „TRAPEZ” - 8.264.00 zł

W/w przedsiębiorstwa dotyczą tej samej nieruchomości położonej w Bielinach ul. Mokradło.

W roku bieżącym z wpłatą podatku od nieruchomości zalegają :

- Gminna Spółdzielnia „SCh” Ulanów - 1.025,69 zł

- Przedsiębiorstwo „BOSS” Kurzyna Średnia - 1.288,80 zł

Zastosowano jedną ulgę w postaci umorzenia odsetek od zaległości podatkowej dla EKO-PLAST Ulanów w wysokości 1.437,00 zł.


Podatek rolny osób prawnych

Plan – 7.000,00 zł Wykonanie – 4.757,49 zł 68 %

Podatek rolny płaci 16 – stu podatników, zaległość na koniec I-go półrocza wynosi –71,00 zł, zaległości te dotyczą Wspólnoty Serwitutowej Borki.


Podatek leśny osób prawnych

Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 52.977,67 zł 66 %

W/w podatek wpływa głównie z Nadleśnictwa Rozwadów i Rudnik oraz 25 wspólnot.

Należny podatek realizowany jest terminowo, większe zaległości nie występują.

Zaległość na dzień 30.06.2009 r wynosi - 154,99 zł.


Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Plan – 300.000,00 zł Wykonanie – 214.560,30 zł 71 %

Podatek od nieruchomości mierzony jest z budynków mieszkalnych w liczbie :

 • 2.185 powierzchnia użytkowa (podstawa podatku) 175.762,00 m kw, należny podatek – 72.062,00 zł

 • 558 budynków pozostałych (podstawa opodatkowania) 24.587 m kw, należny podatek – 63.188,00 zł

 • 84 budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa opodatkowania) 14.887 m kw, przypisany podatek – 138.002,00 zł

 • oraz grunty pozostałe (działki budowlane) o powierzchni 345.277,50 m kw, przypisany podatek – 23575.60 zł


Zaległości na 30.06.2009 rok wynoszą – 33.151,00 zł


- Bieliny - 9.612,28 zł : Kokoszka Tomasz - 6.160.30 zł

Kruk Stanisława - 799,50 zł

Szuba Franciszek - 471.00 zł

- Kurzyna Mała - 8.369,49 zł : Ryczko Józef - 6.760,09 zł

Szempruch M - 1.148,00 zł


- Wólka Tanewska – 1.769,38 zł: Niedziałek T - 522,88 zł


Zastosowano 12 ulg (umorzenia zaległego podatku) na łączną kwotę – 728,90 zł.


Podatek rolny osób fizycznych

Plan – 187.000,00 zł Wykonanie – 142.941,11 zł 76 %

Wysokie wykonanie spowodowane jest zapłatą podatku całorocznego.

Podatek rolny spływa z 13 sołectw i miasta Ulanów, opodatkowanych jest 5.749.93 ha fizycznych. Podstawa opodatkowania 2.139,12 ha przeliczeniowych. Wydano 3.466 decyzji na podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne.

Zaległości na 30.06.2009r. wynoszą 25.418,80 zł

Największe zaległości w podatku rolnym występują :

1. Bieliny - 6.330,48 zł

Wraga Teofil - 1.178,49 zł

Kotuła Franciszek - 867,70 zł

Męciński Józef - 723,40 zł


2. Bieliniec - 3.006,10 zł

Schiffman Salomone - 1.452,20 zł

Szostak Jan - 339,00 zł

Kochańczyk Józef - 555,00 zł


3. Glinianka - 2.000,90 zł

Kupiec Jan - 620,70 zł

Niemiec Janina - 633,20 zł

4 . Kurzyna Mała - 4.559,08 zł

Golec Helena - 2.105,08 zł

Frąk Bronisława - 751.90 zł

Ryczko Józef - 769,68 zł

W I-szym półroczu zastosowano 12 ulg w postaci umorzenia na łączną kwotę 459.50 zł

Na zalegających w podatku rolnym wystawiono 198 upomnień .


Podatek leśny osób fizycznych

Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 15.094,78 zł 88 %

Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest uiszczeniem nie wymagalnych rat podatku tj. III i IV raty.

Zaległość na 30.06.2009 rok wynosi – 2.029,50 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan – 70.000,00 zł Wykonanie – 27.014,00 zł 38 %

Podatek od środków transportowych płaci 20 podatników, opodatkowanych jest 71 pojazdy.

Zaległość na koniec 30.06.2009r. wynosi - 6.225,30 zł

Dotyczy to zaległości rozłożonych na raty do 2010 roku - Młynarski W. Glinianka

Niewykonanie planu spowodowane jest odroczeniem terminu płatności I-ej raty w kwocie 17.585,00 zł – Pan Józef Gancarz.


Podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne (karta podatkowa)

Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 961,12 zł 48 %

Dochody naliczane przez Urząd Skarbowy w Nisku i przekazane jako dochody Gminy.


Podatek od spadków i darowizn

Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 5.436,00 zł 108 %

Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku.


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 45.000,00 zł Wykonanie – 20.792,00 zł 46 %

Dochody otrzymywane z Urzędu Skarbowego w Nisku i Stalowej Woli.


Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

Plan – 3.000,00 zł Wykonanie – 1.695,01 zł 56 %

Dochody te stanowią odsetki naliczone od nieterminowo wpłaconych podatków.


Opłata targowa

Plan – 7.000,00 zł Wykonanie – 2.740,00 zł 39 %

Dochody z tej opłaty realizowane są przez przedstawiciela Klubu Sportowego w Ulanowie.


Opłata skarbowa

Plan – 23.000,00 zł Wykonanie – 13.397,00 zł 58 %


Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 67.679,60 zł 84 %

Są to dochody od osób fizycznych i prawnych, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty spływają w trzech ratach.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 1.500,00 zł 30 %

Są to dochody za dokonywane wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.


Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1.691.580,00 zł Wykonanie – 682.508,00 zł 40 %

Dochody powyższe spływają z Ministerstwa Finansów.


Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 4.979,75 zł 99 %

Dochody powyższe spływają z Urzędów Skarbowych w Nisku, Lublinie i Rzeszowie.


Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10.956.119,00 zł Wykonanie – 6.203.469,95 zł 56 %

Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan – 5.658.539,00 zł wykonanie – 3.550.707,00 zł 63 %

- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej

plan – 4.965.760,00 zł wykonanie – 2.482.878,00 zł 50 %

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan – 323.820,00 zł wykonanie – 161.910,00 zł 50 %

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach

plan – 8.000,00 zł wykonanie – 7.974,95 zł 99 %


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 142.689,00 zł Wykonanie – 97.246,30 zł 68 %

Z tego:

- wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci w Przedszkolach

plan – 65.000,00 zł wykonanie – 40.537,50 zł 62 %

- wpływy z czynszu za dzierżawę autobusu szkolnego

plan – 29.000,00 zł wykonanie – 14.754,12 zł 51 %

- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin

plan – 13.946,00 zł wykonanie – 7.212,37 zł 52 %

Są to środki z PFRON na utrzymanie utworzonego stanowiska pracy.

- środki z UE „Program Commenius”

plan – 34.743,00 zł wykonanie – 34.742,31 zł 100 %Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 2.989.931,00 zł Wykonanie – 1.467.817,86 zł 49 %

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone ustawami, na realizację których Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie.


Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 257.972,00 zł Wykonanie – 229.687,99 zł 89 %

Na powyższe dochody składają się:

- środki z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Projekt Więcej – Lepiej – Śmielej”

plan – 159.491,00 zł wykonanie – 159.490,99 zł 100 %

- środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 98.481,00 zł wykonanie – 70.197,00 zł 71 %


Dział – 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan - 4.001.666,00 zł Wykonanie – 850,00 zł

Dochody w I półroczu nie zostały wykonane, ponieważ Program P.R.O będzie realizowany w II półroczu i wówczas będziemy otrzymywać środki.

Kwotę wykonania 850,00 zł stanowi :

- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe Konkursu Ekologicznego – 800,00 zł

- oraz wpłata mieszkańca Huty Deręgowskiej na kanalizację – 50,00 zł


Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 15.000,00 zł 100 %

Jest to dotacja celowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Międzynarodowe Dni Flisactwa – Ulanów 2009”.
WYDATKI


Z ogólnej kwoty 25.354.153 zł planowanych na 2009 rok wydatków, zrealizowano w I półroczu 7.833.618,95 zł co stanowi 30,90 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w I półroczu 2009 roku zgodnie z przyjętym planem i przedstawia się następująco:


Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo


Plan - 110.276,00 Wykonanie - 35.229,08 31,9 %


Wydatki przeznaczono na:

 • Wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2% wpływu z podatku rolnego - 2.972,72 zł.

 • Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 30.395,86 zł.

 • Prenumeratę Biuletynu dla rolników - 357,50 zł

 • Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego modernizacji drogi rolniczej Kurzyna - Zarowie - 1.500,00 zł.Dział 020 - Leśnictwo


Plan - 27.000,00 Wykonanie - 16.330,17 60,5 %


Wydatki z tego działu to:

 • Opracowanie operatów dla lasu w Ulanowie - 8.268,87 zł

 • Zakup sadzonek sosny (6.300 szt.) i brzozy (500 szt.) na kwotę - 1.396,90 zł

 • Przygotowanie gleby i sadzenie - 2.996,00 zł

 • Pozyskanie drewna - 3.068,40 zł

 • Płaca gajowego - 600,00 zł


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę


Plan - 98.350,00 Wykonanie - 45.500,00 46,3 %


w tym:

1. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych

Plan - 91.000,00 Wykonanie - 45.500,00 50 %


Jest to dopłata 0,52 zł do 1 m3 wody zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie przekazywana dla ZUK w Ulanowie.


2. Pozostała działalność

Plan - 7.350,00 Wykonanie - 0,00


Dział 600 - Transport i Łączność


Plan – 2.351.626,00 Wykonanie - 175.932,43 7,5 %


 1. Drogi publiczne powiatowe

Plan - 254.841,00 zł Wykonanie - 0 zł

 1. Drogi publiczne gminne

Plan - 2.096.785,00 zł Wykonanie - 175.932,43 zł 8,39 %


Kwotę wydatkowano na:

 • Ułożenie chodnika przy ulicy Partyzantów - 23.977,10 zł

 • Remont chodnika przy ulicy Buli 22 m2 - 2.200,14 zł

 • Zakup kruszywa do utwardzenia dróg w miejscowościach: Bieliny, Bukowina, Dąbrowica, Glinianka, Huta Deręgowska, Borki-Dyjaki, Dąbrówka – Podbuk, Kurzyna – Zarowie, Wymysłów i Borsuczyny oraz Wólka Tanewska w ilości 732 tony na kwotę - 25.293,08 zł

 • Transport kruszywa - 11.832,56 zł

 • Wykonanie oznakowań pionowych przystanków autobusowych 3 szt. kwota - 841,80 zł

 • Wykonanie 6 sztuk znaków drogowych do oznakowania przy drogach gminnych, zamontowanie znaków - 1.790,12 zł

 • Przebudowa drogi gminnej Wólka Tanewska – Wymysłów na kwotę - 81.361,17 zł

 • Wykonanie ciągów komunikacyjnych na placu targowym - 22.933,56 zł

 • Zapłata do Starostwa Powiatowego w Nisku za zajęcie pasa drogowego - 3.516,00 zł.

 • Remont kładki na „Strudze” - 800,00 zł.

 • Wykonanie tablic informacyjnych - 1.386,90 zł.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa


Plan – 583.500,00 Wykonanie - 28.301,91 4,8 %


W tym :


1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan - 483.000,00 zł Wykonanie 27.501,91 zł 5,7 %


Środki wydatkowano na:


 • Usługi geodezyjne (opracowanie dokumentacji i podział nieruchomości) - 2.600 zł

 • Ogłoszenia o wytypowaniu nieruchomości do przetargu - 1.527,42 zł

 • Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 1.532,99 zł

 • Przebudowa sieci wodociągowej na działkach - 19.983,00

 • Opłata notarialna za nabycie gruntu na własność gminy - 722,40 zł

 • Opłaty na wypisy z rejestru gruntów za wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz opłaty sądowe za ujawnienie własności nieruchomości gminy w Księgach Wieczystych - 1.136,10 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 420.000 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod zbiornik retencyjny w związku czym nie można przystąpić do wykupu działek

2. Pozostała działalność


Plan - 100.000,00 zł Wykonanie - 800 zł 0,8 %


Środki wydatkowano na opracowania koncepcji rewitalizacji układu komunikacyjnego Rynku w Ulanowie.Dział 710 - Działalność usługowa.


Plan – 59.800,00 Wykonanie - 18.222,27 30,5 %

W tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego


Plan - 47.000,00 zł Wykonanie - 14.672,25 zł 31,2 %


Środki wydatkowano na :

 • Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 10.184,00 zł.

 • Opracowanie ekofizjograficzne problemowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej do MPZPT pod budowę zbiornika - 2.500 zł

 • Za wypisy z rejestru gruntów do wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne - 1.988,25 zł.


2. Opracowania geodezyjne


Plan - 4.800,00 zł Wykonanie - 697,10 zł 14,5 %


Środki wydatkowano na wypisy z rejestru gruntów do wniosku o przeznaczenie gruntów na cele nierolne.


3. Cmentarze


Plan - 8.000,00 zł Wykonanie - 2.852,92 zł 35,7 %


Środki wydatkowano na:

 • Zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie ojczyzny - 478,80 zł

 • Położenie kostki brukowej przy 3 grobach żołnierzy na cmentarzu w Ulanowie - 2.374,12 zł


Dział 750 - Administracja publiczna


Plan - 1.958.269,00 Wykonanie – 928.533,97 47,4 %


Zadania realizowane to:


 1. Urzędy wojewódzkie.

Plan - 140.000,00 zł Wykonanie - 80.108,11 zł 57,20 %

Środki wydatkowane są na utrzymanie 3 etatów tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Z budżetu gminy dofinansowanie do tego zadania wynosi - 78.848,00.


 1. Rada Gminy

Plan - 90.000,00 zł Wykonanie - 41.683,88 zł 46,3 %


Środki wydatkowano na:

 • Wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Miejskiej i w-ce przewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach – 37.409,60 zł

 • Zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe - 4.274,28 zł

 1. Urzędy Gmin


Plan - 1.627.906,00 zł Wykonanie - 782.461,58 48 %


Środki wydatkowane są na wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta, i tak:


 • Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Plan - 1.304.499 zł Wykonanie - 649.086,09 zł 49,7 %

 • Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan - 54.944,00 zł Wykonanie - 24.782,44 zł 45,1 %

Wydatki na zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości.

 • Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan - 25.000,00 zł Wykonanie - 12.382,00 zł 49,50 %

 • Opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej.

Plan - 45.000,00 zł Wykonanie - 22.899,85 zł 50,90 %

 • Zakup usług zdrowotnych.

Plan - 1.500,00 zł Wykonanie - 463,00 zł 30,8 %

Wydatki obejmują opłaty za badania okresowe pracowników.

 • Zakup usług pozostałych.

Plan - 70.000,00 zł Wykonanie - 20.633,45 zł 29,50 %

Są to opłaty za przesyłki pocztowe, konserwację ksera,monitoring budynku,

serwis oprogramowania, prowizje bankowe.

 • Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan - 6.462,00 zł Wykonanie - 3.644,45 zł 56,40 %

 • Zakup usług telefonii komórkowej.

Plan - 3.000,00 zł Wykonanie - 350,00 zł 11,60 %

Opłaty za zakup kart do służbowego telefonu komórkowego.

 • Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

Plan - 35.000 zł Wykonanie - 7.089,41 zł 20,30 %

 • Podróże służbowe krajowe.

Plan - 10.000,00 zł Wykonanie - 1.211,900 zł 12,10 %

 • Różne opłaty i składki.

Plan - 8.000,00 zł Wykonanie - 1.726,00 zł 21,50 %

Środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia samochodu służbowego.

 • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan - 25.201,00 zł Wykonanie - 19.126,00 zł 75 %

 • Szkolenia pracowników.

Plan - 9.000,00 zł Wykonanie - 3.755,00 zł 41,70 %

 • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Plan - 5.000,00 zł Wykonanie - 658,59 zł 13,20 %

 • Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Plan - 10.000,00 zł Wykonanie - 5.787,05 zł 57,90 %

* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 8.866,00 zł 88,6 %

Są to wydatki majątkowe wykorzystane na zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, oraz drukarki dla potrzeb pracowników urzędu.


 1. Komisje poborowe.


Plan - 363,00 zł Wykonanie - 362,00 zł 99,90 %


Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu poborowych do komisji lekarskiej w Nisku.


 1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.


Plan - 100.000,00 zł Wykonanie - 23.917,80 zł 23,90 %


Środki wydatkowano na zakup kart pocztowych, długopisów z nadrukiem, toreb reklamowych, medali, płyt z prezentacją „Błękitny San”, plakatów, zaproszeń i flag.Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sadownictwa


Plan - 73.189,00 Wykonanie – 72.312,47 98,8 %    1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.


Plan - 1.200,00 zł Wykonanie - 590,99 zł 49,20 %

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.


    1. Wybory przedterminowe Burmistrza Gminy i Miasta i uzupełniające do Rady Miejskiej.

Plan - 45.666,00 zł Wykonanie - 45,666,00 zł 100,00 %


Środki wydatkowano ma diety dla Miejskiej Komisji Wyborczej, dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów, druk kart do głosowania, obsługę informatyczną, sporządzenia spisów wyborców druk obwieszczeń.


    1. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan - 26.323,00 zł Wykonanie - 26.055,48 zł 98,90 %


Środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druki obwieszczeń o podziale na obwody glosowania, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.


Plan - 322.750,00 Wykonanie - 58.763,76 18,2 %


w tym:


1. Ochotnicze Straże Pożarne


Plan - 297.750,00 zł Wykonanie - 57.299,76 zł 19,20 %


Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydatkowano środki na:


 • Płace i pochodne dla kierowców - mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP kwota -21.574,47 zł

 • Zakup materiałów takich jak: olej napędowy, etylina, oleje Mixol, Superol, płyn Borygo, zakup opon, zakup akumulatorów, zakup umundurowania- kwota 13.142,01

 • Opłaty za zużytą energię elektryczną 6.187,88 zł w budynkach jednostek OSP, w tym na ogrzewanie boksów garażowych.

 • Remont wozów strażackich, montaż haka holowniczego 2.270,50 zł

 • Badania techniczne pojazdów, montaż hydrantu naziemnego w miejscowości Ulanów –Zwolaki -3.659,00 zł

 • Ubezpieczenie wozu w Bielińcu oraz wypłata ekwiwalentu za pożary 8.752,40 zł

 • Dofinansowanie obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla 5 członków MDP, szkolenie członków OSP - 1.713,50 zł

 • Wydatki majątkowe planowane w kwocie 167.900 zł nie zostały wykonane. Środki będą wykorzystywane w II półroczu 2009 roku. 1. Zarządzanie kryzysowe


Plan 10.000,00 zł Wykonanie 1.464,00 zł 14,60 %

Środki wydatkowano na:


 • Instalację systemu łączności Centrum Reagowania Kryzysowego - 1.310,50 zł.

 • Opłatę abonamentu służbowego telefonu komórkowego - 152,50 zł.


 1. Pozostała działalność.


Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł nie zostały wykonane. Są to środki przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego.


Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami


Plan - 55.000,00 Wykonanie - 31.280,49 56,9 %


Poniesione wydatki w I półroczu to:

* wypłata prowizji dla inkasentów podatkowych

Plan – 35.000,00 zł Wykonanie 20.035,82


* opłaty za przesyłki pocztowe oraz za zmiany w programach podatkowych

Plan 8.000,00 Wykonanie 7.848,25

* opłata za aktualizację oprogramowania oraz opiekę autorską

Plan 3.000,00 Wykonanie 1.748,25


Dział 757 - Obsługa długu publicznego


Plan 35.000,00 Wykonanie 16.464,20 47 %

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej Wymysłów oraz na spłatę odsetek od kredytu,zaciągniętego w BS O/ Ulanów na pokrycie deficytu.


Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe


Plan 142.846,00


Dział 801 Oświata i wychowaniePlan 8.232.960,00 Wykonanie 3.869.493,94 47%


 1. Szkoły Podstawowe

plan – 3.921.085,00 zł wykonanie – 2.242.705,43 zł


Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych w tym 2 w zespołach oraz 2 gimnazja funkcjonujące w Zespołach Szkół tj w Ulanowie i Kurzynie Średniej. W szkołach podstawowych jest od 1 września 2008r. 521 uczniów.

Przy Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej w Hucie Deręgowskiej oraz przy Kurzynie Średniej w Dąbrowicy funkcjonują niewielkie szkoły Filialne.


W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek blisko 90.4% stanowią płace i wydatki około płacowe tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Następna najwyższa pozycja wydatków w szkołach to opłaty za gaz, wodę oraz energię elektryczną to wydatek rzędu 6.7%. W bieżącym roku nastąpiły znaczne podwyżki cen energii elektrycznej o 40% oraz gazu. Sezon grzewczy ze względu na niskie temperatury wiosną też był wydłużony.

W grupie pozostałych wydatków to wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 33814.27 zł tj. 1.7% wydatków ogółem. Są zakupy środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw w szkołach, mebli, druków szkolnych, materiałów biurowych, tonerów, sprzętu gospodarczego, węgla do szkół filialnych, materiałów p.poż i bhp.

W § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 14 730.95 tj. 0.7% wydatków ogółem zawierają się koszty usług komunalnych, wywóz śmieci, przeglądy okresowe obiektów szkolnych, dozór techniczny kotłów c.o., wind, usługi inspektora BHP, szkolenia, usługi bankowe itp.

Na pozostały odsetek wydatków 0.5% w szkołach podstawowych składają się zakup pomocy szkolnych , opłaty za telefon, internet, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, drobne usługi remontowe.2) Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

plan 235 000,00 zł wydatki - 125 593.47 zł


Wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniem nauczycieli /3.5 etatu/ oraz pochodnymi od wynagrodzeń.

W gminie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych tj. przy PSP Wólka Tanewska, Huta Deręgowska, Dąbrówka, Kurzyna Średnia i Dąbrowica. W Wólce Tanewskiej i Dąbrówce oddziały przedszkolne funkcjonowały niezależnie. Przyjmowane były również do tych oddziałów dzieci 5-cioletnie. Natomiast w Dąbrowicy, Hucie Deręgowskiej i Kurzynie Średniej były łączone z klasą I-a ze względu na mała liczbę dzieci zarówno 6-cio letnich jak i w I-ch klasach.

Za kwotę 577.59 zostały zakupione pomoce szkolne zabawki dla dzieci.
 1. Przedszkola

plan - 680 000.00 zł wykonanie - 354 963.58 zł


w tym środki inwestycyjne 30 000.00 zł oraz zakup artykułów żywnościowych na kwotę 18 199.16 zł pokrywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli .

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 1 Publiczne Przedszkole w Ulanowie z Filią w Bielinach. W przedszkolach zatrudnionych jest od roku szkolnego 2008/09 8.1 etatów nauczycieli oraz 6.5 etatu pracowników obsługi .

 • do przedszkola w Bielinach uczęszcza przeciętnie 25-30 dzieci w tym do „0” – 12

 • do przedszkola w Ulanowie uczęszcza ok. 60 -70 w tym do „0” - 30


Główna pozycja wydatków w przedszkolach to płace i pochodne od płac. Wyniosły one za I-e półrocze 2009r. 303 899.36 zł co stanowi 85.6% wydatków ogółem poniesionych w tym okresie.

Opłaty za gaz, energię el. i wodę stanowią drugą co do wielkości pozycję wydatków tj. 15 540.30 zł. Stanowi to 4.4% wydatków ogółem w przedszkolach. Następna znacząca pozycja w wydatkach przedszkoli to zakup materiałów i wyposażania na kwotę 10 761,33 zł. Jest to zakup środków czystości, węgla, zabawek dla dzieci, pomocy edukacyjnych, materiałów do bieżących napraw, zakup odkurzacza. Pozostałe wydatki w kwocie 6 563,43 zł opłaty za usługi komunalne, wywóz śmieci, prowizje bankowe okresowe przeglądy obiektów, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, zakup papieru ksero, drobne naprawy, drobne usługi remontowe .
 1. Gimnazja

plan - 2 721 925.00 zł wykonanie - 813 790.33 zł


W kwocie 2 721 925.00 zawierają się środki na inwestycje w wysokości 1 133 482.00 przewidziane na remont generalny budynku szkolnego w Kurzynie Średniej, który się jeszcze nie rozpoczął. Pozostała kwota to 1 588443.00 zł na bieżące wydatki.

W Gminie działają 2 Gimnazja w Zespołach Szkół ze Szkołami Podstawowymi w Ulanowie i Kurzynie Średniej. Ogółem w Gimnazjach jest od 01.09.2008r. 337 uczniów.

Z kwoty 813 790.33 zł na płace i wydatki około płacowe wydatkowano 710.948,31 zł tj. 87.4% wydatków ogółem I-ym półroczu 2009r. Na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 62.376,34 zł 7.9 % wydatków w tym okresie. Na zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów do bieżących napraw i remontów wydatkowano kwotę 8 860.35. W § 4300 pozostałe usługi wydatkowano w gimnazjach kwotę 11.537,73 zł. Są to wydatki związane z opłatami za usługi komunalne, wywóz śmieci, usługi bankowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring ZS Ulanów itp.

W Gimnazjum Ulanów realizowany jest program edukacyjny Commenius ze środków unijnych dla uczniów tej szkoły. W ramach tego programu poza różnorodnymi zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi w szkole organizowane są wyjazdy do kina, teatru oraz innych krajów. W br. młodzież z nauczycielami wyjeżdżała do Finlandii. Na realizację powyższego programu wydatkowano 11.572,61 zł . Na kwotę 3.130,77 zakupiono pomocy szkolnych.

Pozostała kwota 5.364,22 zł to opłaty za telefony, internet, delegacje służbowe, papier ksero, badania lekarskie pracowników, drobne naprawy i remonty.


 1. Dowóz uczniów do szkół

plan 90 000,00 zł wykonanie – 52 534.87 złl.p.

Nazwa szkoły/placówki

Wydatki na dowóz

Liczba dowożonych dzieci i uczniów od 01.09.2008r.

1.

ZS Ulanów

44 446.99

286

2.

ZS Kurzyna Średnia

15 590.71

108

3.

PSP Dąbrówka

3 637.24

24

4.

PSP Bieliny

3 388.44

29

5.

Przedszkole Ulanów

1 378.28

13

Ogółem dowożeniem objętych było w okresie od 01.-06.2009r. 460 dzieci i uczniów tj. 54 %. Ponadto pokrywany jest koszt dowozu 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Rudniku oraz 2 do Stalowej Woli.


 1. administracja szkół

plan - 280.000,00 zł wykonanie - 120.266,64 zł

W ZEAS- e zatrudnionych jest 5 osób w tym 1 w ramach umowy z PFRON Rzeszów i co drugi miesiąc refundowane jest wynagrodzenie tej osoby.

Obsługę finansową ZEAS obejmuje następujące szkoły:

1. Zespół Szkół w Ulanowie

2. Zespół Szkół w Kurzynie Średniej

3. PSP Wólka Tanewska z Filią w Hucie Deręgowskiej

4. PSP Bieliny

5. PSP Dąbrówka

6. Przedszkole w Ulanowie z Filią w Bielinach

7. Stołówki i świetlice przyszkolne

Z wydatków ogółem na płace i pochodne wydatkowano 113.865,85 zł czyli 94.7%. Pozostała kwota 6.400,79 zł to wydatki na zakup druków materiałów biurowych, prasy, papier ksero, tonery, energia el. , gaz, szkolenia, bhp, delegacje służbowe, telefony, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, usługi informatyczne, opłata za licencję programów Vulcan do księgowości i płac.


 1. Dokształcanie nauczycieli

plan - 17 000.00 zł wykonanie – 7 970.68 zł

Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, dopłat do czesnego dla 2 studiujących nauczycieli oraz szkoleń informatycznych nauczycieli, opiekunów pracowni do otrzymanych pracowni komputerowych przez szkoły z MEN.


 1. Stołówki szkolne

plan - 287 950.00 zł wykonanie 151 669.25 zł


94% poniesionych wydatków w tym rozdziale to wynagrodzenia, składki ZUS, f-sz pracy i socjalny kucharek zatrudnionych w stołówkach szkolnych. Pozostałe wydatki to 7.152,03 opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej, 2.060,04 zakup środków myjących, odzieży ochronnej dla pracowników.

Stołówki funkcjonują przy 4 szkołach przy czym dla PSP Dąbrówka obiady dowożone są z ZS Ulanów.


Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie wg szkół:


l.p.

Nazwa szkoły

Liczba wydawanych posiłków

1.

ZS Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka ok. 60

300

2.

ZS Kurzyna Średnia – pełny obiad


150

3.

Bieliny łącznie z Przedszkolem Bieliny - 30

100

4.

Wólka Tanewska

70

Dział 851 Ochrona zdrowia


Plan 80.000,00 Wykonanie 31.363,66 39,2 %


Na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,wydatkowano w I półroczu:


* na zakup różnego rodzaju nagród, pucharów,dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach

Plan 23.000,00 Wykonanie 12.253,60


* na wynagrodzenie za prowadzenie chóru gminno-parafialnego oraz na wypłatę diet dla członków komisji

Plan 15.000,00 Wykonanie 4.660,00


* na zwrot kosztów dojazdu do Poradni Uzależnień w Nisku, dla osób uzależnionych od alkoholu

Plan 2.000,00 Wykonanie 1.863,10


* na dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe oraz opłaty za organizowane widowiska artystyczne dla dzieci

Plan 38.000,00 Wykonanie 12.586,96


Dział 852 Pomoc społeczna


Plan 3.199.931,00 Wykonanie 1.492.262,12 46,6%


Zadania ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy, oraz zadania ustawowo zlecone na realizację których, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie.

Na zadania własne, Gmina przekazała dla OPS kwotę 92.500,00 zł.

Na wydatki na pomoc społeczną składają się:


1. Świadczenia rodzinne / realizowane z ustawy o świadczeniach rodzinnych

i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/

Plan 2.476.781,00 Wykonanie 1.155.628,32 46,6%


W tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 676 rodzin - 748.004,00

* wypłata świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób - 54.180,00

* opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 15 osób- 9.325,00

* wypłata zasiłków pielęgnacyjnych dla 202 osób - 185.130,00

* wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 31.000,00

dla 31 osób

* koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 32.002,00

* świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 19 osób - 57.000,00

* koszty obsługi funduszu - 1.710,00


2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne


Plan 15.100,00 Wykonanie 8.062,53 53,4 %


* opłata dla 4 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne - 756,00

* opłata dla 37 osób otrzymujących zasiłek stały - 7.306,53


3. Zasiłki i pomoc w naturze


Plan 264.900,00 Wykonanie 141.361,77 53,4 %
W tym:

* zasiłki stałe dla 42 osób - 82.779,00

* zasiłki okresowe dla 37 osób - 38.541,00

* zasiłki celowe i w naturze dla 64 osób - 20.041,77


 1. Dodatki mieszkaniowe


Plan 25.000,00 Wykonanie 8.827,70 35,3 %


Wypłacono dla czterech osób z Ulanowa kwotę 4.181,34 zł oraz dla sześciu mieszkańców wiosek na kwotę 4.646,36 zł


5.Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 274.150,00 Wykonanie 124.722,55 45,5 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, delegacje dla pracowników oraz usługi.


6.Pozostała działalność


Plan 144.000,00 Wykonanie 53.659,25 37,2 %


W tym:

* dożywianie w szkołach dla 225 uczniów 39.548,00

* zasiłki celowe dla 104 osób 13.237,00


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza


Plan 386.722,00 Wykonanie 202.926,30 52,4 %


 1. Świetlice szkolne

plan – 122.300,00 zł wykonanie - 60.907,40 zł


Są to wydatki związane tylko z wynagrodzeniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Ulanowie i Kurzynie Średniej wspólnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlice szkolne działają przy 5-ciu szkołach w tym w Ulanowie i Kurzynie Średniej nauczyciele zatrudnieni są w pełnym wymiarze, natomiast w pozostałych w części etatu.

Nauczyciele świetlic sprawują opiekę nad uczniami w czasie wydawania posiłków, oczekiwania uczniów na dowóz, opieka w czasie dowozu uczniów, oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia świetlicowe z uczniami.


 1. Pomoc materialna dla uczniów

plan – 104.931,00 zł wykonanie - 33 464.37 zł

W kwocie 104 931.00 środki na stypendia dla uczniów wynoszą 76.197,00 zł, na rządowy program wyprawkę szkolną 28 284.00 zł oraz na stypendia za wyniki w nauce i sporcie kwota 6.450,00 zł.

Niskie wykorzystanie środków na stypendia spowodowane jest tym, że większość zakupów dokonywana jest w okresie wakacji. W ramach środków na wyprawkę szkolną nie dokonywano jeszcze żadnych wypłat gdyż zbieranie wniosków jest jeszcze nie zakończone, gdyż termin zbierania wniosków upływa 15 września br.

Wypłacona została natomiast w całości kwota stypendiów za wyniki w nauce i sporcie na zakończenie roku szkolnego.


3. Pozostała działalność

plan - 159 491.00 zł wykonanie – 108.554,53 zł


Są to środki wykorzystane przez PSP Wólka Tanewska i Dąbrówka z programu POKL w ramach umowy z WUP Rzeszów, w poddziałaniu 9.1.3 na kwotę 224.490,99 zł, pn. „Więcej – Lepiej -Śmielej” .

W ramach tego programu prowadzone są różnorodne wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne jak wyjazdy do kina, teatru, wycieczki. Jednocześnie szkoły dokonały zakupu wielu różnorodnych pomocy szkolnych i materiałów do prowadzenia zajęć.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Plan 6.237.703,00 Wykonanie 262.710,64 4,2 %


W tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód


Plan 5.876.429,00 Wykonanie 46.723,70 0,8 %


Z tego:

* dotacja dla ZUK w Ulanowie

Plan 60.390,00 Wykonanie 30.195,00 50 %


Jest do dopłata do 1m3 ścieków w kwocie 0,61 zł.


* wydatki majątkowe


Plan 5.816.039,00 Wykonanie 16.528,70 0,3 %


Wydatki majątkowe zrealizowano w minimalnej wysokości, ponieważ budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzynie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie będą realizowane w II półroczu. Kwotę powyższą wydatkowano na zakup tablic informacyjnych o prowadzonych w/w inwestycjach.2.Oczyszczanie miast i wsi


Plan 53.000,00 Wykonanie 33.021,00 62,3 %


Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, tj. wywóz śmieci komunalnych, oczyszczanie ulic, odśnieżanie.3.Utrzymanie zieleni


Plan 37.474,00 Wykonanie 18.262,27 48,7 %


Środki wydatkowano na zakup i przywiezienie kwietników, zakup kwiatów

do kwietników i na rabatki, zakup paliwa do kosiarki i na naprawę kosiarki.


4.Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Plan 800,00 Wykonanie 800,00


Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.


5.Oświetlenie ulic ,placów i dróg


Plan 270.000,00 Wykonanie 163.903,67 60,7 %


W tym: wydatki bieżące plan 220.000,00 wykonanie 161.272,06 73,3 %


Są to środki wydatkowane za oświetlenie ulic oraz jego konserwację.


* wydatki majątkowe plan 50.000,00 wykonanie 2.631,61

W opracowaniu projekt oświetlenia ulicznego dla Dąbrówki –Podbuk oraz

Dąbrowicy.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Plan 1.133.761,00 Wykonanie 436.803,85 38,5 %


1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Plan 933.761,00 Wykonanie 350.703,85 37,5 %


W tym:


- wydatki bieżące:

* dotacja dla GCK w Ulanowie

Plan 265.000,00 Wykonanie 164.000,00 61,8%

*ułożenie kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego w Gliniance za kwotę 3.941,82


-wydatki majątkowe:

Plan 600.000,00 Wykonanie 182.587,61 30,4 %


*środki wydatkowano na budowę Domu Ludowego w Bielińcu, zakończono pierwszy etap budowy, tzw. stan surowy.
2.Biblioteki

Plan 160.000,00 Wykonanie 86.100,00 50,%

Środki wydatkowano jako dotacje dla bibliotek


3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami


Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00Są to środki, które w formie dotacji zostaną przekazane w II półroczu dla 4 Parafii, na przeprowadzenie remontów zabytkowych Kościołów.Dział 926 Kultura fizyczna i sport


Plan 265.470,00 Wykonanie 111.187,69 41,8 %


W tym:


1. Obiekty sportowe

Plan 27.470,00 Wykonanie 27.467,69 99,9 %


Środki wykorzystano na:

* przebudowę sieci gazowej przy obiekcie sportowym „Orlik” - 16.518,80

* ułożenie kostki brukowej przy obiekcie sportowym „Orlik” - 10.948,89


2.Kultura fizyczna i sport

Plan 238.000,00 Wykonanie 83.720,00 35,1 %


W tym:

* dotacja dla 6 klubów sportowych 47.000,00

* wydatki majątkowe , na plan 138.000,00 wykonano 36.720,00 tj. 26,6 %, środki powyższe wydatkowano na opracowanie Studium wykonalności „Przebudowa i budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego Błękitny San –II etap” oraz Studium wykonalności „Centrum Flisactwa Polskiego –ośrodek turystyczno-kulturalny – II etap Błękitny San

Zalacznik_Nr_1_-_I_polr._2009r._-_dochody.doc (59.50 Kb)

spraw.opis_wyd._II_KW_2009_zal._nr2.doc (77.00 Kb)

Zalacznik_Nr_3_-_I_polr._2009r..doc (30.00 Kb)

Zalacznik_Nr_4_-_I_polr._2009r.-dochody_dotacje_celowe.doc (34.50 Kb)

Zalacznik_Nr_5_-_I_polr._2009r.-_wydatki_administracja.doc (36.00 Kb)

Zalacznik_Nr_6_-_I_polr._2009r.-_wydatki_majatkowe.doc (40.50 Kb)

Zalacznik_Nr_7_-_I_polr._2009r.-_wydatki_objete_wieloletnim.doc (30.00 Kb)

Zalacznik_Nr_8_-_I_polr._2009r._-_ZUK.doc (32.50 Kb)

Zalacznik_Nr_9_-_I_polr._2009r._-_fundusz_celowy.doc (29.50 Kb)

Zalacznik_Nr_10_-_I_polr._2009r._-_dochody_wlasne.doc (29.50 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska